Menü Bezárás

A Trianon-filmmel kapcsolatos információk iránt érdeklődő és/vagy a film elkészítéséhez önkéntesként segítséget, pénzbeli támogatást nyújtó, a Trianon-film stábjának hírlevelére feliratkozó, vagy a stáb tagjaival a közvetlen levelezés útján történő kapcsolattartáshoz hozzájáruló személyek (a továbbiakban: az érintettek) személyes adatainak kezelése az alábbiak szerint történik:

A kezelt adatok köre és célja:

név, az adat célja: azonosítás

e-mail, az adat célja: hírlevél kiküldése vagy kapcsolattartás az érintettel közvetlen levelezés útján

Az adatkezelés jogalapja: a hírlevélre feliratkozó, a közvetlen levelezés útján történő kapcsolattartást választó vagy a pénzbeli támogatást nyújtó személy önkéntes hozzájárulása.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatkezelő: az adatkezelést a Trianon-film stábjának erre kijelölt tagja, Juhász János Zoltán (elérhetőségek: e-mail: info@trianonfilm.com, postacím: 2022 Tahitótfalu, Deák Ferenc u. 5.) (a továbbiakban: az adatkezelő) személyesen végzi.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a Trianon-filmmel kapcsolatos hírekről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozik, továbbá minden olyan személy, aki hozzájárul az adatkezelővel való, közvetlen levelezés útján történő kapcsolattartáshoz, valamint minden olyan személy, aki pénzbeli támogatással segíti a film elkészítését.

Az adatkezelés célja: az érintett általános vagy személyre szabott tájékoztatása a Trianon-filmhez kapcsolódó hírekről, teendőkről, valamint elismerés kifejezése és köszönetnyilvánítás a film elkészítéséhez nyújtott segítségért, támogatásért.

Az adatkezelés ideje: az adatkezelő az érintettek személyes adatait 2021.06.04-ig (a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóját követő 1 évig, amely idő alatt a stáb a 100. évfordulóra elkészíteni szándékozott film bemutatását tervezi a Kárpát-medencében és a világ más tájain) kezeli, kivéve azt az esetet, ha az érintett ezen időpont előtt leiratkozik a hírlevéllistáról, mert akkor az adatkezelés határideje az erről szóló értesítésnek az adatkezelőhöz való megérkezésétől számított 10. munkanap vége. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található link segítségével.

Az adatkezelés módja: az adatkezelés elektronikusan, automatizáltan történik. Hírlevél kiküldése kizárólag azoknak a személyeknek a részére történik, akik feliratkoztak a hírlevél-szolgáltatásra, közvetlen, személyes levelezés útján pedig az adatkezelő kizárólag azokkal a személyekkel veszi fel a kapcsolatot, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. Az adatkezelő fő szabály szerint automatikusan nyilvánosságra hozza a film elkészültét pénzadománnyal segítő támogatók nevét. Amennyiben az adományozó anonim kíván maradni, az erre vonatkozó szándékát a NEM NYILVÁNOS szavaknak az utalás megjegyzés mezőjében való feltüntetésével kell jeleznie.

Automatizált döntéshozatal: az adatkezelő – attól függően, hogy az érintett vállalt-e önkéntesként valamilyen feladatot a film elkészültének segítése érdekében, vagy sem – eltérő tartalmú hírleveleket küld ki az érintettek különböző csoportjainak, az érintettek szegmentálása pedig a kérdőíveken általuk bejelölt válaszok alapján, automatizált döntéshozatallal történik.

Anonim statisztika: az adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, anonim statisztikát vezethet.

Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adatközlés harmadik fél számára: az adatkezelő az érintettek adatait nem adja át, valamint nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére.

Az érintett jogai:

 1. Az érintett jogosult arra, hogy
 2. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 3. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 4. c) kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 5. d) kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 6. e) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).
 7. Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása

Az adatkezelő az érintett által küldött, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az adatkezelő az 1. pontban meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban feladatait – a 3. pontban meghatározott kivétellel – ingyenesen látja el.

 1. A megalapozatlan jogérvényesítéssel okozott költségek megtéríttetése

Ha az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan az 1. pont b)-e) alpontjaiban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi, az adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől. Ha megalapozottan feltehető, hogy az 1. pont b)-e) alpontjában meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

 1. Az adatok helyesbítése

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

 1. Az adatok törlése

Az adatkezelő az érintett adatait törli, ha:

– az érintett leiratkozik a hírlevélről,

– az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi (ebben az esetben az érintett nem fog több hírlevelet kapni),

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

– az adatkezelés időtartama eltelt,

– az adatkezelés jogellenes.

 1. Jogérvényesítési fórumok

a) Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-ában meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

c) Az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Bővebb tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelmi Szabályzatban található.